Privacy & cookies

Over ons privacybeleid
We verkopen dan wel junk, maar we gooien natuurlijk niet je privacy te grabbel. We verwerken alleengegevens die wij nodig hebben voor onze dienstverlening en gaan daar zorgvuldig mee om. En we geven ze ook niet weg aan mensen die er niets mee te maken hebben.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de dienstverlening van urban junk. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 01-10-2021, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

In deze privacyverklaring vertellen we:

  • welke gegevens er worden verzamel
  • waar deze gegevens voor worden gebruikt
  • met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel worden gedeeld
  • hoe wij je gegevens opslaan
  • hoe wij je gegevens tegen misbruik beschermen
  • welke rechten je hebt over de door jou aan ons gegeven persoonsgegevens

Heb je vragen? Neem dan even contact op.

 

Webwinkel van WooCommerce
Onze webwinkel is gemaakt met software van WooCommerce. De persoonsgegevens die je beschikbaar stelt, worden dus met deze partij gedeeld. Zij gebruiken ze om ons (technische) ondersteuning te bieden. Ze gebruiken je gegevens niet voor een ander doel. WooCommerce is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

 

Webhosting bij Antagonist
Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Antagonist. Antagonist verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt je gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Antagonist heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van je persoonsgegevens te voorkomen. Antagonist is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

 

E-mail en mailinglijsten van MailChimp
Wij versturen onze junkmail met MailChimp. MailChimp zal je naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden zie je de ‘unsubscribe’ link. Je ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Je persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om je gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

 

Automatisch verzamelde gegevens
Onze website verzameld sommige gegevens automatisch om onze dienstverlening te verbeteren, bijvoorbeeld je IP-adres, webbrowser en besturingssysteem. Dit zijn geen persoonsgegevens.

 

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In uitzonderlijke gevallen zijn we wettelijk verplicht om je gegevens te delen in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van de overheid, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

 

Bewaartermijnen
Wij bewaren je gegevens totdat je aangeeft dat je niet langer van onze diensten gebruik wilt maken.

 

Inzagerecht
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Wil je ze bekijken, neem dan contact op. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek.

 

Rectificatierecht
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, aan te passen. Je krijgt binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

 

Recht op beperking van de verwerking
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot je de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

 

Recht van bezwaar en overige rechten
Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door of in opdracht van urban junk. Als je bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van je bezwaar. Is je bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan jou ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

Je hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken je gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Ben je van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

 

Wat zijn cookies
Cookies zijn onder andere nodig om onze website goed te laten werken en gebruiksvriendelijker te maken voor jou. Een cookie is een klein bestandje dat onze website via je browser op de harde schijf van je computer plaatst. De informatie in deze cookie kan, bijvoorbeeld wanneer je de site opnieuw bezoekt, worden teruggestuurd naar onze website. Zo herkennen we je en hoef je niet steeds opnieuw je gegevens in te vullen.

 

Google Analytics
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de ‘Analytics’-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 

Social media
Om het je makkelijk te maken om ons op social media te volgen en om de inhoud van onze website te delen op social media maken we gebruik van cookies. Voor cookies die social media plaatsen en de gegevens die zij hiermee mogelijk verzamelen, verwijzen we je naar de privacyverklaringen van deze partijen op hun eigen website.

 

Cookies verwijderen
Wil je geen cookies toestaan of wil je deze verwijderen? Dan kan je altijd je instellingen aanpassen of via je browser cookies verwijderen. Wanneer je cookies uitschakelt werkt onze site mogelijk minder goed en kan het zijn dat je bepaalde functies van onze website niet meer kunt gebruiken.

 

Wijzigingen in het privacybeleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vind je de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij verzamelde gegevens met betrekking tot jou verwerken, dan brengen wij je daarvan per e-mail op de hoogte.

 

Contactgegevens

urban junk
Brunelsingel 130
6841 KB Arnhem
Nederland

wessel@urbanjunk.nl
marc@urbanjunk.nl